Prawnik od rozwodów we Wrocławiu – Paweł Sysło specjalizuje się w sprawach rozwodowych które dla każdego nie są łatwym przeżyciem. Z ogromną empatią i zrozumieniem pomaga przejść przez proces traumatycznego wydarzenia jakim jest rozwód. Warto sobie zadać jednak pytanie czym on tak naprawdę jest? Według polskich przepisów by mówić o rozwodzie musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku braku spełnienia tej przesłanki, sąd nie jest zobowiązany orzekać o rozwodzie, nawet gdy obie strony małżonków tego żądają. 

Nawet jeśli w małżeństwie są przypadki zdrady, alkoholizmu jednego z małżonków czy też przemocy domowej – nie spełniają one podstaw by ubiegać się o rozwód. W wymienionych wyżej okolicznościach sąd jest zawsze zobowiązany zbadać, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

prawo-rodzinne-rozwody

Kiedy mogę wnosić do sądu o pozew o rozwód?

Trwały i zupełny rozkład pożycia – co to znaczy? Rozkład wspólnego pożycia małżonków sąd uznaje za zupełny, jeśli między nimi doszło do zerwania wszelkich więzów:
 • duchowych,
 • fizycznych,
 • gospodarczych.
Przykładem zupełnego rozkładu pożycia może być fakt mieszkania od dłuższego czasu z nowym partnerem przez jednego ze współmałżonków. Wspólne zamieszkiwanie małżonków nie zamyka jednak szans na rozwód. Sąd może orzec o rozwodzie również, kiedy spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki. Wspólne zamieszkiwanie małżonków może przecież wynikać z ich sytuacji faktyczno-ekonomicznej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód – należy złożyć w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeśli choć jedno z nich nadal tam przebywa. W przypadku, gdy każdy z małżonków mieszka gdzie indziej, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Sąd podczas rozprawy nakłania często strony do pojednania. Poza tym zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania stron. Opłata za wniesienie pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Koszty pomocy adwokata są natomiast indywidualnie ustalane w danej kancelarii.

Otrzymałem pozew o rozwód z sądu - co dalej?

Pierwsza istotna informacja: masz minimalnie dwa tygodnie na odpowiedź. Termin ten jest liczony od dnia, w którym faktycznie otrzymałeś przesyłkę.. Obowiązujący termin będzie zachowany nawet jeśli w ostatnim dniu nadasz na poczcie przesyłkę do sądu. Liczy się bowiem data stempla, a nie data odbioru przez adresata. Jako adwokat od rozwodów we Wrocławiu powiem Ci: to dużo i mało czasu. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z dobrym prawnikiem od rozwodów, który pomoże rozwiązać ten problem. W odpowiedzi na pozew o rozwód musisz odnieść się kolejno do poszczególnych kwestii, m.in.:

 • czy chcesz, żeby sąd w ogóle orzekł rozwód (wnosisz o orzeczenie rozwodu lub oddalenie powództwa w całości),
 • czy chcesz, żeby sąd orzekał o winie i ewentualnie kto ją ponosi (wnosisz o orzeczenie bez orzekania o winie; z wyłącznej winy strony powodowej; z wyłącznej winy strony pozwanej; z winy obu stron; ze wskazaniem, że żadna strona nie ponosi winy),
 • czy chcesz, żeby sąd orzekł alimenty na Twoją rzecz lub na rzecz małoletniego dziecka (wnosisz o zasądzenie alimentów z podaniem kwoty i terminu jej przekazania),
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwodzie (wnosisz o powierzenie władzy rodzicielskiej jednej ze stron wraz z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiej stronie do decydowania o ważnych sprawach małoletniego dziecka lub wnosisz o pozostawienie władzy rodzicielskiej obu stronom – konieczne porozumienie),
 • kwestia korzystania z mieszkania po rozwodzie (wnosisz o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania).

Treść odpowiedzi na pozew o rozwód zostanie przekazana przez sąd stronie powodowej. Na koniec ważna sprawa: rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa jego zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jak więc widzisz, z pozwem rozwodowym i odpowiedzią na niego wiąże się wiele skomplikowanych czynności i niezbędna jest dobra znajomość prawa rodzinnego. Zastanów się czy poradzisz sobie z tym wszystkim sam. Może lepiej powierzyć napisanie pisma  dobremu prawnikowi – adwokatowi lub radcy prawnemu? 

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie o rozwód?

Z pewnością zastanawiałeś się przed wizytą u adwokata, jak przygotować się do spotkania w sprawie o rozwód. Pomocne tu będą informację ogólne, jakie klient powinien mieć na uwadze udając się do adwokata od rozwodów we Wrocławiu  – możesz się z nimi zapoznać na końcu strony startowej naszej Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu w zakładce „Chcę powierzyć adwokatowi swoją sprawę. Jak się przygotować do spotkania?”.

Na pewno udając się na wizytę do adwokata w sprawie o rozwód powinieneś zastanowić się w jaki sposób przekazać w trakcie spotkania najważniejsze informacje mające związek ze sprawą. Jeżeli historia kryzysu Twojego małżeństwa jest długa, warto sporządzić pisemną notatkę dla adwokata, dzięki której nie zostanie pominięty żaden istotny element sprawy.
Zestawienie i przygotowanie kluczowych wiadomości do przekazania adwokatowi jest bardzo przydatne i pozwala na rzetelną ocenę Twojej sytuacji.Warto przygotować wszystkie dokumenty, które mogą mieć związek z Twoją sprawą. Dokumenty mają dużą moc dowodową, dlatego jeżeli je posiadasz weź je ze sobą na spotkanie z adwokatem. Niektóre są wręcz niezbędne i wymagane przez sąd przy wnoszeniu pozwu rozwodowego jak np. odpis aktu małżeństwa czy odpisy aktów urodzenia dzieci.  

Przeanalizuj czy w sprawie jest potrzeba powoływania świadków. Jeżeli chcesz domagać się rozwodu z uwzględnieniem orzeczenia o winie współmałżonka, zeznania świadków mogą okazać się kluczowe na potwierdzenie Twojego stanowiska. Adwokat w trakcie wizyty pomoże Ci ustalić czy uczestnictwo świadków rzeczywiście jest zasadne oraz na jaką okoliczność powinno się ich powołać.

Ile trwa sprawa o rozwód - czy można ją przyśpieszyć?

Na to bardzo powszechne pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Rozwód może zakończyć się bardzo szybko lub trwać latami. Od czego to zależy?

Na prawomocne orzeczenie sądu trzeba chwilę poczekać. Jak długa będzie ta „chwila” w głównej mierzy zależy od współmałżonków. Optymistycznym wariantem jest rozwód po jednej rozprawie. Wówczas małżonkowie muszą być zgodni co do swojego rozstania. Przy dobrze przygotowanym pozwie i właściwym nastawieniu małżonków, cały proces może potrwać maksymalnie kilka miesięcy.

Im większe różnice zdań wśród współmałżonków, tym proces trwa dłużej. Pierwszą kwestia sporną jest wina rozkładu pożycia. Brak akceptacji małżonków na rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj zwiastuje bardzo długi proces. Drugą kwestię sporną stanowią dzieci małżonków. Jeśli strony nie posiadają potomków lub są one już pełnoletnie, to wówczas postępowanie rozwodowe zakończy się szybciej. W przypadku dzieci małoletnich, dochodzą kwestie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Pozostaje również bardzo ważna kwestia alimentów oraz podział majątku małżonków. W procesie rozwodowym istnieje także możliwość eksmisji współmałżonka ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania, jednak następuję to w sytuacjach wyjątkowych.

Jak widać, postępowanie rozwodowe dotyczy wielu kwestii, w których ciężko o zgodność wśród małżonków. Dzieci i alimenty stanowią łatwy punkt zapalny pomiędzy stronami. Nie zdziw się, jeśli Twoja sprawa rozwodowa będzie toczyć się latami. Dlatego warto mieć dobrego adwokata od rozwodu, który potrafi wspomóc Cię w trakcie czasochłonnych i wyczerpujących spraw rodzinnych.

Czy prawnik rozwody Wrocław może mi pomóc w sprawie o rozwód?

Bez względu na powód, decyzja o rozwodzie jest często traumatycznym przeżyciem. Podobno gorsza jest tylko poważna choroba lub śmierć bliskiego. Jeśli jesteś gotowy na rozwód, powinieneś wiedzieć, jak i co załatwić. Pomijając aspekt czysto ludzki oraz sferę emocjonalną, rozwód to prawdziwa prawna batalia. Jeśli wyruszysz na wojnę ze współmałżonkiem, zaopatrz się w świetnego dowódcę, który będzie potrafił wykorzystać w sądzie Twoje argumenty.

Czy prawnik pomoże Ci w rozwodzie? Nie wiem. Za to dobry adwokat rozwodowy Wrocław  – na pewno. Prawnik od spraw rozwodowych to doskonały negocjator. Pomoże Ci uzyskać porozumienie w kwestii alimentów, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku. Dobry prawnik, w przeciwieństwie do Ciebie, podejdzie do sprawy bez emocji. To chyba największy argument, który pozwoli wypracować korzystne rozwiązania i uniknąć niepotrzebnego stresu.

Uregulowanie opieki nad dziećmi po rozwodzie – porozumienie małżeńskie

Zgodnie z obowiązującym prawem w wyroku orzekającym rozwód, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na orzeczenie sądu jest zawsze dobro dziecka. Małżonkowie mają prawną możliwość decydowania o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jednak muszą być w tych kwestiach zgodni. Istnieje bowiem możliwość zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy małżonkami i przedłożenia go sędziemu (następuje weryfikacja porozumienia pod kątem dobra dziecka). 

Konsensualny sposób uregulowania opieki po rozwodzie jest niewątpliwe najlepszy z punktu widzenia dziecka i może znacznie przyśpieszyć toczące się postępowanie.

prawo-rodzinne-rozwody-opieka-nad-dzieckiem

W  porozumieniu małżonkowie mogą zawrzeć regulacje dotyczące:

 • sprawowania opieki na dzieckiem
 • zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem
 • kosztów utrzymania dziecka
 • kwestii podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka (np. wychowawczych, zdrowotnych)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż w braku porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może:
– powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
– powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
– ograniczyć, zawiesić lub pozbawić wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu albo obojgu rodzicom
– całkowicie odstąpić od orzekania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tylko na zgodny wniosek stron)

Analizując powyższe możliwości rozwiązania sprawy opieki nad dzieckiem po rozwodzie przez sąd, najrozsądniejszą opcją wydaje się zawarcie porozumienia. Tak naprawdę jedynie porozumienie małżonków co do władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i kosztów jego utrzymania pozwala małżonkom zachować pełną kontrolę nad przebiegiem rozprawy rozwodowej. Brak jego zawarcia oznacza konieczność uczestnictwa każdej ze stron w żmudnym, zawiłym i kosztownym procesie, którego wynik jest niewiadomą.

Obsługa rozwodu we Wrocławiu - co oferujemy?

Kancelaria rozwody Wrocław – Audens z dużym zaangażowaniem i ogromną empatią podchodzi do każdej sprawy rozwodowej. Prawnik naszej Kancelarii – Paweł Sysło w zakresie prac nad sprawą rozwodową zapewnia:

 • opracowanie/sporządzenie pozwu
 • odpowiedzi na pozew
 • doradztwo i pomoc prawną w trakcie postępowania sądowego
 • reprezentację przed sądem
 • składanie apelacji od wyroku sądu.

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce – czy to możliwe?

O ile sam rozwód przysparza wiele trudów i zmartwień, tym bardziej sprawa komplikuje się w przypadku próby zakończenia małżeństwa zawartego przez obywatela polskiego z obcokrajowcem. Wbrew pozorom tego typu sytuacje występują w Polsce coraz częściej, również we Wrocławiu. Związane jest to z zacieraniem się barier komunikacyjnych (głównie językowych) między ludźmi różnych narodowości oraz barier geograficznych związanych z ze swobodą przepływu osób, chociażby w obrębie Unii Europejskiej. 

Czy mogę się rozwieść z cudzoziemcem w Polsce?

To częste pytanie jakie usłyszał już niejeden adwokat.
Obowiązek rozpoznawania spraw małżeńskich (jurysdykcja wyłączna) przez sądy polskie występuje kiedy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tą sytuacją kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że do jurysdykcji krajowej należeć będą sprawy małżeńskie, gdy:
1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Powyższe reguły z pewnością będą dotyczy Ciebie kiedy zdecydujesz się na rozwód z obcokrajowcem nie będącym obywatelem Unii Europejskiej. W przypadku natomiast osób posiadających obywatelstwo państwa będącego członkiem wspólnoty stosuje się prawo wewnętrzne, w tym przypadku ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2201/2003z dnia 27 listopada 2003 r.
Art. 3 ust. 1 w/w rozporządzenia stanowi, że w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego:

a) na którego terytorium oboje małżonkowie 

 • mają zwykły pobyt
 • lub małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt (o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt) 
 • lub strona przeciwna ma zwykły pobyt
 • lub w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt
 • lub powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku
 • lub powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego 
 • lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój „domicile”;

b) którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii – w którym mają swój wspólny „domicile”.

Kiedy uda Ci się skierować sprawę do Polskiego Sądu

Musisz mieć świadomość, że właściwość sądu różni się od właściwości prawa jakie sąd zastosuje w Twojej sprawie.
Przepisy prawa międzynarodowego prywatnego stanowią, że rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków, właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa wspólnego miejsca zamieszkania – prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

W razie braku okoliczności rozstrzygających o właściwości prawa na podstawie w/w przepisów, do rozwiązania małżeństwa stosuje się prawo polskie.
W przypadku obywateli państw Unii Europejskiej małżonkowie mają możliwość wyboru prawa w przypadku sprawy rozwodowej w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 1259/2010z dnia 20 grudnia 2010 r. Rozporządzenie stanowi, że małżonkowie mogą umówić się co do wyboru prawa właściwego w przypadku rozwodu i separacji prawnej, pod warunkiem, że jest to prawo:

a) państwa, w którym małżonkowie mają miejsce zwykłego pobytu w chwili zawierania umowy; lub

b) państwa, w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, o ile w chwili zawierania umowy jedno z nich nadal tam zamieszkuje; lub
c) państwa, którego obywatelem w chwili zawierania umowy jest jedno z małżonków; lub
d) państwa sądu orzekającego.

Jak widać przepisów jest wiele, a każdy przypadek należy rozpatrywać osobno w oparciu o wyżej wskazane reguły. Częstym błędem jest uznanie, że jeżeli sprawa trafi do sądu polskiego to na pewno stosowane będzie prawo polskie. Przepisy proceduralne to nie przepisy prawa materialnego i należy mieć na uwadze okoliczność, że sądy polskie przy rozwodach międzynarodowych mogą stosować (i stosują!) prawo innych państw np. prawa obowiązującego w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Najlepszy oczywiście jest wspólny wybór prawa, ale w sytuacji konfliktowej między małżonkami nie zawsze jest to możliwe.

Czy małżonkowie muszą się wstawić na sprawie rozwodowej?

Zgodnie z zasadą procedury cywilnej, w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Oznacza to, że nawet małżonek mieszkający poza granicą powinien stawić się w polskim sądzie w celu złożenia zeznań na wezwanie sądu. Ponadto jeżeli jesteś powodem w sprawie rozwodowej powinieneś stawić się na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy ponieważ w razie twojego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, postępowanie ulega zawieszeniu. W sytuacjach niemożności dotarcia do sądu polskiego małżonek mieszkający poza granicą może również w drodze pomocy prawnej zostać przesłuchany w sprawie przed sądem zagranicznym lub w polskim konsulacie.
Podsumowując, w przypadku rozwodu z obcokrajowcem:

–możliwe jest rozwiedzenie się z obcokrajowcem w Polsce
–korzystniej (głównie finansowo i czasowo) jest skierować sprawę do sądu polskiego oraz postarać się o stosowanie polskiego prawa materialnego
– pomimo konieczności złożenia zeznań w sprawie przez małżonków istnieje możliwość uzyskania rozwodu z małżonkiem stale przebywającym za granicą (pomoc prawna innego państwa)

Rozwód Wrocław - koszt

Koszty adwokata od rozwodu są ustalane w indywidualnej rozmowie z kancelarią. Rynek prawniczy jest ogromnie zróżnicowany, jeśli chodzi o ceny usług. Podanie konkretnych kwot mija się z celem. Wiele bowiem zależy od charakteru sprawy i nakładu pracy oraz czasu adwokata. Rozwód z winą czy bez winy? To ogromna różnica! Jak długo sprawa będzie się toczyć? Ile dowodów zostanie przeprowadzonych? Jak widzisz, koszt pomocy prawnika w sprawach o rozwód zależy od wielu zmiennych.

Wychodząc jednak naprzeciw nieustannym pytaniom o cennik można w przybliżeniu na podstawie wieloletniej praktyki wskazać przykładowe ceny minimalne za prowadzenie spraw o rozwód w naszej kancelarii:

Porada prawna w sprawie rozwodowej – od 150-300 zł netto

Sporządzenie pozwu rozwodowego i reprezentacja w sądzie – od 2000 zł netto

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Rozważając założenie w sądzie sprawy o rozwód na pewno zastanawiałeś się czy żądać go z orzekaniem o winie czy zrezygnować z takiej możliwości. Rozważmy zatem czym w ogóle jest orzekanie o winie i jakie niesie ze sobą konsekwencje prawne.

Orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie jednego z małżonków (istnieje możliwość, że winę będą ponosić obie strony!) to nic innego jak prawne wskazanie na osobę odpowiedzialną za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wskazać należy, że sąd w wyroku rozwodowym może zaniechać orzekania o winie, jednak zrobi to tylko wtedy gdy małżonkowie będą zgodnie tego żądali. Jeżeli jednak zdecydujesz się na taką opcję musisz pamiętać, że nie będzie Ci przysługiwało żądanie orzeczenia o winie współmałżonka w osobnym postępowaniu sądowym. Decyzję musisz zatem podjąć zanim założysz sprawę rozwodową. 

 

Co warto przygotować do rozwodu z orzeczeniem?

Decydując się na żądanie rozwodu z orzekaniem o winie powinieneś wiedzieć, że nie ma jednolitego katalogu „przewinień”, decydujących o odpowiedzialności współmałżonka za rozpad związku. Zachowania powszechnie uznawane za prowadzące do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego to np. nadużywanie alkoholu i przemoc domowa, brak zaspokajania potrzeb rodziny czy zdrada. Oczywiście sytuacji świadczących o winie jednej strony może być mnóstwo, a każdy przypadek jest analizowany przez sąd indywidualnie. 

Żądając w pozwie rozwodowym orzeczenia o winie, nie należy zapominać o odpowiedniej argumentacji swoich twierdzeń oraz wskazaniu dowodów na ich poparcie. Dowodami najczęściej są zeznania świadków, wiadomości sms i e-mail, listy, nagrania, wyroki sądów – karnych w przypadku przemocy domowej.
Korzyścią uzyskania wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie, jest niewątpliwie możliwość domagania się alimentów od współmałżonka. Kodeks rodzinny stanowi bowiem, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winny rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Plusy żądania rozwodu z orzekaniem o winie

 • możliwość domagania się alimentów od winnego małżonka (nie trzeba znajdować się w niedostatku!)
 • większa szansa na przyznanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi
 • większa szansa na korzystny podział majątku dorobkowego po uzyskaniu rozwodu

Minusy żądania rozwodu z orzekaniem o winie

 • zdecydowanie dłuższy czas oczekiwania na wyrok rozwodowy
 • konieczność udowodnienia winy (często małżonkowie nie mają żadnych dowodów)

Potrzebujesz porady prawnej odnośnie prawa rodzinnego?
Zapraszamy do kontaktu!