Osoba skazana na karę pozbawienia wolności - jakie szanse na uniknięcie kary?

Jeżeli zostałeś, skazany na karę pozbawienia wolności wyrokiem sądu I instancji, to jeszcze masz szanse od niego się odwołać. Przypominamy, że sprawy karne są prowadzone w Polsce w oparciu o zasadę dwuinstancyjności. W terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku powinieneś złożyć do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie Ci go wraz z orzeczeniem. Od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem przysługuje Ci 14 dni na złożenie apelacji. 

Inna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy żadna ze stron nie zaskarżyła wyroku w terminie albo wyrok został wydany już w drugiej instancji na skutek wniesionej apelacji. W tych przypadkach Twój wyrok będzie prawomocny (tzn. nie przysługuje od niego środek odwoławczy). Jeżeli ostateczne orzeczenie wskazuje na to, iż została na Ciebie nałożona kara pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia i tak prawo karne w pewnych przypadkach daje Ci szanse na uniknięcie lub odroczenie pobytu w zakładzie karnym.

W sytuacji kiedy nie zostałeś tymczasowo aresztowany powinieneś sam bez przymusu stawić się w zakładzie karnym – z reguły po uprzednim wezwaniu Cię do odbycia kary. Takie wezwanie zawiera informację o terminie i miejscu stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym Twoją tożsamość. Brak stawiennictwa spowoduje przymusowe doprowadzenie Cię do zakładu karnego. W niektórych wypadkach sąd może polecić doprowadzenie skazanego do zakładu karnego bez uprzedniego wezwania go do odbycia kary.

Czy masz jakąś szanse na uniknięcie wyroku?

Tak, ale musisz działać jak najszybciej, najlepiej od razu po ogłoszeniu wyroku. Pamiętaj bowiem, że postępowanie karne wykonawcze, zgodnie z ustawą, wszczynane jest bezzwłocznie. Najbardziej popularną metodą na uniknięcie osadzenia w zakładzie karnym jest dozór elektroniczny, stosunkowo nowa instytucja będąca alternatywą dla odbywania kary pozbawienia wolności. Polskie prawo karne definiuje dozór elektroniczny jako kontrole zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

Dozór elektroniczny - kiedy możliwy ?

Zezwolenia skazanemu na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, sąd udzieli jeżeli:

 • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane dla recydywy wielokrotnej
 • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
 • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę
 • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.
  Warto wspomnieć, że wszystkie wymienione wyżej warunki muszą nastąpić łącznie.

Instytucje i okoliczności umożliwiające odroczenie kary

Poza dozorem elektronicznym istnieją również instytucje umożliwiające odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności bądź przerwę w jej wykonywaniu. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd obligatoryjnie odracza do czasu ustania przeszkody. Jeżeli zatem posiadasz dokumentację medyczną wskazującą na to, że umieszczenie Cię w zakładzie karnym może zagrażać Twojemu życiu lub spowodować dla Twojego zdrowia poważne niebezpieczeństwo warto złożyć taki wniosek.

Ponadto w myśl przepisu prawa karnego sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla Ciebie jako skazanego lub Twojej rodziny zbyt ciężkie skutki. 

Co w przypadku osób już osadzonych w zakładzie karnym? Jeżeli Twój bliski obecnie przebywa w więzieniu w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd obligatoryjnie udzieli przerwy w jej wykonywaniu do czasu ustania przeszkody. Sąd może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Termin „względy rodzinne lub osobiste” wskazuje na dość swobodną i szeroką możliwość interpretacyjną. W orzecznictwie przyjął się jednak pogląd, iż „Ważność tych względów musi być postrzegana jako zdarzenie tak wyjątkowe, że obecność skazanego jest absolutnie niezbędna dla zagwarantowania bytu czy opieki nad członkiem rodziny. Może to mieć też miejsce tylko wówczas, gdy celu tego nie można osiągnąć w żaden inny sposób” (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 22 sierpnia 2000 r., II AKz 630/00).

Dla osób odbywających karę pozbawienia wolności, którzy odbyli już połowę orzeczonej kary prawo karne stworzyło możliwość ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary skazanego, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia jest ogromną szansą dla większości skazanych, którzy dzięki dobremu sprawowaniu w zakładzie karnym oraz często dzięki naprawieniu szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu mają szansę znacznego skrócenia swojego pobytu w więzieniu.
Jak widzisz wyrok to jeszcze nie koniec. Zawsze są szansę na uniknięcie bądź skrócenie kary pozbawienia wolności, jednak mają je tylko Ci, którzy podejmują szybko prawne działania.

Gdy bliska osoba przebywa w zakładzie karnym w związku z wykonanym wyrokiem - jak mogę jej pomóc?

Osoba skazana tak samo jako zatrzymana czy tymczasowo aresztowana ma bardzo wąskie pole manewru, bo jej swoboda działania została ograniczona do minimum. Jeżeli Twojemu bliskiemu właśnie ogłoszono wyrok albo przebywa w zakładzie karnym – niezwłocznie udaj się do adwokata. Ustanowienie adwokata dla osoby pozbawionej wolności przez inną osobę jest możliwe w oparciu o przepisy prawa karnego. Ważność takiego upoważnienia zależy później od potwierdzenia go przez samego skazanego.

Jak wygląda pomoc adwokata dla skazanego?

Pamiętaj to, że istnieją w prawie karnym instytucje, jakie mogą pomóc Tobie albo Twoim bliskim na uniknięcie odbywania kary pozbawienia wolności nie oznacza od razu, że samo złożenie wniosku wystarczy. Każdy wniosek powinien być poprawny formalnie, właściwie umotywowany, zawierać odpowiednie wnioski dowodowe oraz zostać poparty na posiedzeniu sądu. Bez wątpienia Twoje szansę są znacznie większe z profesjonalistą, czyli z adwokatem. 

Co może zrobić dla Ciebie adwokat ? :

 • prawidłowo sporządzić wniosek i wnieść go do właściwego sądu
 • zgłosić odpowiednie wnioski dowodowe, które pomogą sędziemu zrozumieć Twoją sytuację uzasadniającej i które uzasadniają zastosowanie dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, przerwy lub przedterminowego warunkowego zwolnienia;
 • służyć bezpośrednim wsparciem na posiedzeniu w sprawie rozpoznania Twojego wniosku
 • służyć poradą co do wyboru odpowiedniej drogi postępowania oraz informacją kiedy i w jaki sposób możliwe będzie złożenie wniosku;
 • kontaktować się z osobą osadzoną jako obrońca bez ograniczeń przewidzianych dla pozostałych osób

Jaki jest koszt pomocy adwokata skazanemu?

Koszty pomocy adwokata w sprawach karnych nie zostały ujęte w żadnym powszechnie obowiązującym cenniku. Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy i jakiej pomocy potrzebujemy. Skazanie to najtrudniejszy dla klienta etap sprawy karnej, możesz pomyśleć sobie „miałem prawnika jak do tego doszło, że zostałem skazany”. Nie należy utożsamiać pracy adwokata z wynikiem sprawy – to często największy i niezrozumiały błąd. To nie praca adwokata jest oceniana przez sąd, ale materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Adwokat był już oceniany przez cały okres przygotowawczy do zawodu i to pozytywnie skoro dzisiaj wykonuje zawód, a tzn. że potrafi pomagać. Adwokat nie używa magii tylko stosuje przepisy prawa z uwzględnieniem interesu klienta, stara się optymalnie polepszyć Twoją sytuację lub Twoich bliskich. 

Pomyślisz wydałem tyle na dobrego prawnika, a i tak wyrok jest dla mnie niekorzystny. Wyrok skazujący – brzmi beznadziejnie, co ten adwokat najlepszego zrobił…jednak jak okaże się, że wymiar kary w wyroku został znacznie obniżony (np. z 2 lat do 1 roku pozbawienia wolności – co daje np. możliwość ubiegania się o dozór elektroniczny) zrozumiemy, że adwokaci naprawdę pomagają, a to że nastąpiło skazanie nie oznacza, iż powinniśmy rezygnować z ich pomocy. Adwokat to Twoja szansa i szansa dla Twoich bliskich, nie zapominaj o tym.

Przykładowo w przybliżeniu ceny minimalne za prowadzenie określonej kategorii spraw w naszej kancelarii:

 • Porada prawna w sprawie karnej/wykroczeniowej – od 150-300 zł netto
 • Sporządzenie i wniesienie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – od 1200 zł netto
 • Sporządzenie wniosku o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia – od 1800 zł netto

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie karnej?
Zapraszamy do kontaktu!