Mediacje Wrocław – idealnym słowem na wstęp do tego tematu wydaje się „alternatywa”. Dlaczego? Ponieważ postępowanie mediacyjne to alternatywa dla postępowania sądowego, pozwalająca na całkowite i stosunkowo szybkie go uniknięcie. Wszystko sprowadza się do chęci ugodowego rozwiązania sporu przez strony konfliktu. Mediacje mogą być prowadzone w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, związanych z nieletnimi, a także administracyjnych. My skupiamy się we wpisie głównie na pierwszych dwóch z wymienionych wyżej pozycji.

Czym jest mediacja?

Słowo mediacja pochodzi od łacińskiego wyrazu mediare, które definiować możemy jako pośredniczenie. Pośredniczenie to dotyczy uczestnictwa w sporze neutralnej osoby, która ma za zadanie pomóc zwaśnionym stronom na rozwiązanie konfliktu. Przez rozwiązanie konfliktu rozumieć należy osiągnięcie rezultatu akceptowanego przez obie strony sporu.

Warunki mediacji

Podstawowym warunkiem przystąpienia do mediacji jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. Mediacja jest procesem nieprzymusowym i nikogo nie można zmusić do wzięcia w niej udziału. Ustawodawca w art. 1831 § 1 k.p.c. wyraził zasadę dobrowolności słowami „Mediacja jest dobrowolna” czyniąc ją jednocześnie fundamentem dla całego postępowania mediacyjnego. Zasada dobrowolności poza swobodną decyzją stron konfliktu co do uczestnictwa w mediacji przejawia się ponadto w aktywnym i bezpośrednim uczestnictwie stron w procesie mediacyjnym, w którym dążą one do osiągnięcia wspólnych rozwiązań i same decydują o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu, czyli o zawarciu lub nie zawarciu ugody.

Ramy prawne mediacji

Postępowanie mediacyjne nie posiada ram formalnych, co odróżnia ją od postępowania sądowego. W dużej mierze to właśnie strony kreują sposób dialogu dotyczący rozwiązania ich problemów. Mediacja może być prowadzona w różnorakich miejscach, np. kancelarii adwokackiej, sali konferencyjnej, a nawet kawiarni!

Kim jest mediator?

Mediator to osoba, która wybierają obie strony sporu. Nie jest to sędzia ani arbiter, nie decyduje bowiem o wyniku sporu, nie wydaje żadnej opinii oraz nie doradza stronom. Mediator zachowuje pełną bezstronność, neutralność i poufność. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie procesem negocjacji i usprawnianie komunikacji między stronami. Mediator nie zmusza stron do zawarcia ugody, tylko pozwala swobodnie decydować im o treści ewentualnego porozumienia. Mediatorzy są wpisani na specjalnie prowadzone listy przy sądach lub w ośrodkach mediacyjnych. Mediatorzy mogą być również adwokatami i radcami prawnymi. We Wrocławiu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych prowadzony jest powszechnie dostępny wykaz specjalistów pełniących również funkcję mediatorów.

adw. Paweł Sysło - Mediator Wrocław

Sprawami mediacji w naszym biurze mediacyjnym zajmuje się adw. Paweł Sysło, który wpisany jest na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Mediacje Wrocław - jak mogą przebiegać i jakie są rodzaje?

Mediacje można prowadzić bez wnoszenia sprawy do sądu albo za jego pośrednictwem. Odróżniamy zatem mediację sądową i pozasądową. W pierwszym przypadku w sporze zawisłym przed sądem sędzia kieruje sprawę do mediacji. Fakt skierowania sprawy z Sąd nie wyklucza dobrowolności mediacji, a strony mogą nadal nie wyrazić na nią zgody. Mediacja pozasądowa ma miejsce wtedy, kiedy sprawa nie trafiła jeszcze do sądu a strony same zgłosiły się do mediatora w celu rozwiązania konfliktu.

Niezależnie od trybu główne założenia i cele mediacji pozostają jednolite. Różnice można natomiast znaleźć w kosztach mediacji, czasie jej trwania i obowiązkach mediatora. Informacje o kosztach mediacji znajdziesz w dalszym wpisie, tu jedynie skupimy się na dwóch pozostałych różnicach.

Czas trwania mediacji

Czas trwania mediacji pozasądowej jest nieograniczony. Jedyne co może zmienić ten stan to dobrowolna decyzja stron o zakończeniu mediacji. W przypadku postępowania sądowego ramy czasowe są ściśle wyznaczone. Określa je art. 18310. § 1. k.p.c. stanowiąc, że „kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy”. Na wniosek stron, w sytuacjach określonych w ustawie istnieje możliwość przedłużenia w/w terminu.

Obowiązki mediatora

Obowiązki mediatora, oprócz tych ogólnych różnią się w zakresie złożenia protokołu z przeprowadzonej mediacji do sądu. Możemy tu mówić o dwóch sytuacjach – gdy mediator sporządził protokół w ramach prowadzonej mediacji na podstawię umowy o mediację albo w ramach skierowania mu sprawy do mediacji przez sąd. W pierwszym przypadku mediator ma obowiązek złożyć protokół z mediacji we właściwym sądzie, gdy strona po zawarciu ugody, w ramach mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację, wystąpi do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. W drugim przypadku po zakończeniu mediacji mediator każdorazowo ma obowiązek złożyć protokół w sądzie rozpoznającym daną sprawę.

Schemat mediacji

Niezależnie czy analizujemy mediację w trybie umownym czy sądowym możemy zakreślić ogólny przykładowy schemat przebiegu sesji mediacyjnych:

1./

Wstępna wypowiedź mediatora ukierunkowana na wytłumaczenie zasad mediacji

2./

Etap prezentacji stanowisk stron

3./

Etap określania tematów do negocjacji;

4./

Etap przeprowadzenia sesji indywidualnych i wspólnych

5./

Koniec mediacji – ewentualne zawarcie ugody

Jakie są zalety mediacji?

Zalet mediacji jest bardzo dużo, głównie z nich to:

Dobrowolny charakter

Mediacja jest dobrowolna – tylko strony decydują czy chcą z niej skorzystać;

Dążenie do rozwiązania konfliktu

Celem mediacji nie jest szukanie winnych, a rozwiązanie powstałego konfliktu

Przyjazny charakter

Mediacja prowadzona jest w przyjazny, odformalizowany sposób, a strony mają pełną kontrolę nad jej przebiegiem oraz kształtem przyszłej ugody;

Niskie koszty

Koszty mediacji w porównaniu do kosztów sporu sądowego są niewielkie i łatwe do oszacowania;

Krótki czas trwania

Czas trwania mediacji jest znacznie krótszy niż postępowania sądowego – przykładowo sprawa trwająca w sądzie 2 lata może zostać rozwiązana w ciągu 3-4 sesji mediacyjnych;

Poufność

Mediacja jest poufna – przebieg mediacji jest poufny i prawnie chroniony, a samego mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa;

Brak ryzyka

Mediacja nie wiąże się z ryzykiem – praktycznie można w niej tylko zyskać, a zawsze można z niej zrezygnować;

Moc prawna

Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem oraz może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji;

Czy mediacja się opłaca?

Oczywiście, w porównaniu do postępowania sądowego zaoszczędzasz nie tylko pieniądze, ale również czas i nerwy! Wszystkie wymienione w poprzednim wpisie zalety mediacji powinny przekonać Cię, że naprawdę warto korzystać z tej metody rozwiązywania sporów. Warto udać się do profesjonalisty we Wrocławiu, który bezstresowo przeprowadzi postępowanie mediacyjne.

Porównanie kosztów mediacji ze sporem sądowym

 

MEDIACJE

SPORY SĄDOWE

Czas trwania

Krótki (często 3-4 sesje)

Długi (wiele miesięcy/lat)

Koszty

Bardzo małe (łatwe do oszacowania)

Bardzo duże (trudne do oszacowania)

Formalizm

Odformalizowane

Pełen formalizm

Poufność

Bardzo duża

Brak poufności

Wpływ na rezultat

Ogromny – mają go jedynie same strony

Bardzo mały – decyduje Sąd

Stres

Niewielki

Bardzo duży

Jaki jest koszt prowadzenia mediacji?

Koszty mediacji zależą od trybu postępowania.

Koszty mediacji ze skierowania z sądu

W sprawach cywilnych ze skierowania do mediacji z sąd koszty pokrywają w całości strony. Należy jednak mieć na uwadze, że mediacja może w sposób wyraźny przyśpieszyć rozwiązanie sporu między stronami, a jej koszty są niewielkie w porównaniu z kosztami postępowania sądowego. Na uwagę zasługuje również fakt, iż zgodnie z ustawą o kosztach w sprawach cywilnych Sąd z urzędu zwróci Ci trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji oraz zarzutów od nakazu zapłaty, jeżeli w toku postępowania sądowego zawrzesz ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

Koszty mediacji ze skierowania sądu określa rozporządzenie. Zgodnie z nim wynagrodzenie mediatora kształtuję się obecnie w oparciu o następujące zasady:

  • W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego
  • W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Koszty mediacji pozasądowej

Koszty mediacji pozasądowej ustalane są przez strony sporu wraz z mediatorem w umowie o mediację. Podobnie jak brak jest cennika usług adwokata nie ma również jednolitego cennika usług mediatora.

Mediacje Wrocław - nasza cena

Chcesz poznać na jakich zasadach świadczymy usługi mediacyjne?
Zapraszamy do kontaktu!