Sprawy z zakresu prawa spadkowego – kogo dotyczą i jaki jest ich przebieg ?

Nie ważne czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś czy też nie – prędzej czy później, jak każdy z nas będziesz miał styczność z prawem spadkowym. Śmierć bliskiego to bardzo bolesna strata, jednak dla spadkobiercy bardzo istotne jest uregulowanie sytuacji prawnej po śmierci krewnego. Zakres spraw adwokata w ramach prawa spadkowego jest szeroki. Najczęściej pojawiają się kwestie związane z ustaleniem sytuacji prawnej spadkobierców. Jest to m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz postępowanie o dział spadku. Sprawy z zakresu prawa spadkowego określa kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego.

Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Jeśli otrzymałeś spadek i obawiasz się, że grozi Ci naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, możesz go zabezpieczyć w sądzie, w którego okręgu znajdują się rzeczy, będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Na wniosek spadkobiercy, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku możesz złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu mieszkasz lub przebywasz. Oświadczenie możesz złożyć również w sądzie spadku w toku postępowania, stwierdzającego Twoje prawa do spadku.

Ogłoszenie testamentu

Otwarcia i ogłoszenia testamentu dokonuje notariusz lub sąd w chwili, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Co istotne, jako zainteresowany możesz wziąć udział w ogłoszeniu testamentu, jednak nie zostaniesz poinformowany o jego terminie. Jako spadkobierca zostaniesz poinformowany przez sąd spadku lub notariusza o rozrządzeniu testamentowym. Testament z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowywany jest przez sąd spadku, chyba że złożony został u notariusza.

Wyjawienie przedmiotów spadkowych

Pierwszym etapem procedury wyjawienia przedmiotów spadkowych jest sporządzenie spisu inwentarza. Jeżeli jesteś wierzycielem spadku lub jednym ze spadkobierców i masz wątpliwości co do spisu inwentarza – możesz zobowiązać sporządzającego inwentarz, aby złożył odpowiednie oświadczenie.

Przesłuchanie świadków testamentu ustnego

Jeśli dowiesz się o śmierci spadkodawcy i o tym, że treść testamentu, którą wypowiedział ustnie nie została zapisana, koniecznie musisz zgłosić ten fakt do sądu spadku, podając imiona, nazwiska i adresy świadków owego testamentu. Sąd wzywa wówczas świadków do złożenia zeznań stwierdzających treść testamentu.

Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu

Jeśli spadkodawca powoła Cię na wykonawcę testamentu, a Ty odmówisz przyjęcia tego obowiązku, musisz poinformować o tym sąd spadku lub notariusza. Jeśli jednak zgodzisz się wykonać testament, musisz złożyć wniosek do sądu spadku lub notariusza.

Zarząd spadku nieobjętego

Do czasu objęcia spadku, nad całym dobytkiem spadkodawcy czuwa sąd, który w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Jeśli nie dokonano spisu inwentarza, sąd postanowi jego sporządzenie.

Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu spisu windykacyjnego

Sąd spadku z urzędu bada, kto jest spadkobiercą. Sąd spadku bada również czy spadkodawca pozostawił po sobie testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, u której testament się znajduje. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Dział spadku

Dział spadku jest kolejnym krokiem w celu załatwienia niezbędnych formalności związanych z nabyciem spadku. Do czasu działu spadku, majątek stanowi jedną całość. Dopiero po dokonaniu działu spadku dowiesz się, które przedmioty spadku staną się Twoją wyłączną własnością.

Sprawy spadkowe – czy poradzę sobie sam?

To pytanie stawiają sobie zazwyczaj osoby, którym pierwszy raz przyszło zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. Z adwokatem czy bez? Odpowiedź wydaje się być oczywista.

Procedura cywilna jest bardzo skomplikowana. Rola dobrego prawnika nie skupia się jedynie na reprezentowaniu klienta przed sądem. Adwokat, który przyjmuje sprawę sądową musi przeprowadzić obszerny wywiad ze stroną, którą będzie reprezentował. Sprawy spadkowe zazwyczaj ciągną się latami, a przepisy są często niejasne. Sąd nie bierze udziału w sprawie, dlatego nie można liczyć na wskazówki sędziego. Ocenia tylko wysiłek stron, ich dowody i argumenty. Dlatego w sprawach spadkowych, zazwyczaj warto skorzystać z pomocy adwokata. Dobry prawnik przygotuje Cię do sprawy, dzięki czemu poradzisz sobie z  trudnymi pytaniami podczas postępowania w sądzie. Adwokat, będzie wiedział w jaki sposób przesłuchać świadków oraz biegłych sądowych oraz jakie wnioski złożyć, a jest to często klucz do wygrania sporu sądowego.

Jak prawnik może mi pomóc w sprawie spadkowej ?

Prawnik, który doskonale zna prawo spadkowe, to nieoceniony skarb w skomplikowanych i długoletnich sprawach spadkowych. Pomoc prawnika to dla Ciebie konieczność, jeśli walczysz w sprawie o znacznej wartości, której towarzyszy najczęściej duża dawka emocji. Samodzielne prowadzenie sprawy niestety często kończy się nieodwracalnymi skutkami. Kiedy zrozpaczeni klienci przychodzą do kancelarii adwokackiej, zazwyczaj  jest już za późno. Brak skorzystania z usług kancelarii adwokackich czy radcowskich jest w sprawach spadkowych tylko pozorną oszczędnością. Pamiętaj, dobry prawnik nie tylko przeprowadzi Cię przez gąszcz skomplikowanych przepisów, ale również poradzi Ci najlepsze rozwiązanie problemu. Będzie służył radą, odciąży na sali sądowej, osiągając dla Ciebie możliwie jak najlepszy rezultat.

Ile kosztuje pomoc prawnika w sprawie spadkowej ?

Czy istnieje obowiązujący cennik usług prawniczych ? – pytanie praktycznie powszechne, częściej na nie odpowiadamy niż udzielamy merytorycznych porad prawnych. Dlaczego? Każdy je zadaje ponieważ jednolity cennik usług adwokackich nie istnieje. Jest to w praktyce niewykonalne aby takowy istniał. Głównymi czynnikami wpływającymi na wysokość honorarium adwokata są w szczególności:

  • nakład i czas pracy adwokata,
  • charakter i stopień zawiłości sprawy,
  • miejsce prowadzenia sprawy,
  • renoma kancelarii lub adwokata.

W przeważającej części spraw sądowych, sąd na stronę przegrywającą zrzuca zryczałtowane koszty prawnika drugiej strony. Jeśli więc zatrudnisz dobrego prawnika, to przy wygranej sprawie możesz liczyć na to, że strona przegrana, co najmniej w części, poniesie koszty zaangażowania Twojego adwokata.

Dobry prawnik w sprawach spadkowych, czyli jaki ?

Na początku należy zaznaczyć, że prawnik to wciąż tylko człowiek. Każdy z nich odznacza się własnym stylem pracy i posiada inną specjalizację. Jak wybrać nieznajomego człowieka, który ma być Twoim pełnomocnikiem? Dobry prawnik charakteryzuje się rzetelnością i odpowiednimi kompetencjami. Niezbędną cechą w zawodzie prawnika jest otwartość i praktycyzm. Działania dobrego prawnika powinny być ukierunkowane na cel, nie generując przy tym zbędnych kosztów. Jednak najważniejsza wydaje się być empatia. Dzięki wczuciu się w rolę swojego klienta, łatwiej mu zrozumieć jego postawy. Pamiętaj! Dobry adwokat nigdy nie zagwarantuje Ci wygrania sprawy. Jednak oceniając Twoje szanse i oczekiwany rezultat, zrobi wszystko, aby go osiągnąć.

Zachowek

Kiedy mogę żądać zachowku i jak to zrobić ?

Zachowek jest uprawnieniem, mającym na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy. Zdarza się tak, że wolą spadkodawcy jest, by jego majątek przypadł tylko niektórym spadkobiercom ustawowym lub komuś, kto by po nim nie dziedziczył. Jest to stosunkowo proste. Wystarczy, że spadkodawca sporządzi testament albo już za życia przekaże w darowiźnie przedmioty wchodzące w skład jego majątku z pominięciem najbliższych. To właśnie w takiej sytuacji uprawnionym przysługiwać będzie roszczenie o zachowek tj. roszczeniem o świadczenie pieniężne w wysokości określonej w ustawie.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przez spadkodawcę, który pozbawił Cię należnych Ci praw do spadku, wówczas możesz poszukiwać ochrony na podstawie przepisów o zachowku. Czego możesz żądać z tytułu zachowku? Jeśli jesteś do niego uprawniony, tak jak zostało wspomniane powyżej, możesz żądać jedynie zapłaty określonej sumy pieniężnej od osób, które zamiast Ciebie uzyskały prawa do spadku. Nie możesz niestety żądać konkretnych przedmiotów ze spadku. Zachowek może zrekompensować tylko Twój ekonomiczny interes.

Dochodzenie zachowku drogą polubowną

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie sprawy o zachowek kończą się na drodze sądowej. Jako prawnicy praktykujący w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, często spotkaliśmy się ze sprawą zapłaty zachowku w sposób polubowny. Oczywiście najważniejszym czynnikiem, pozwalającym na tego typu rozstrzygnięcie jest skłonność obu stron do wzajemnych ustępstw. Zanim podejmiesz kroki prawne, porozmawiaj z drugą stroną. Pamiętaj, że sąd powinien być ostatecznością. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, wyślij wezwanie osobie zobowiązanej do zapłaty zachowku.

Do zawarcia ugody nie potrzebujesz sądu ani notariusza. Spisanie pisemnego porozumienia w zupełności wystarczy. Warto zaznaczyć w piśmie, że owe porozumienie w sposób ostateczny wyczerpuje roszczenia o zapłatę zachowku. Pamiętaj, że to, jak załatwisz sprawę o zachowek może na zawsze wpłynąć na Twoje relacje rodzinne.

Dochodzenie zachowku drogą sądową

Spadkobierca powinien wypłacić zachowek przy pierwszym żądaniu uprawnionego. Kiedy nie ma woli zawarcia ugody lub strony nie zgadzają się np. co do wysokości zachowku lub pojawia się zarzut niezgodności żądania zachowku, to w takim przypadku pozostaje droga sądowa. Uprawniony ma 5 lat od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku, (w zależności od sytuacji) na roszczenia związane z wypłatą zachowku na drodze sądowej.

Każdy dobry prawnik wie, że warto walczyć o swoje prawa. Wystąpienie z pozwem może być dla Ciebie trudnym przeżyciem. Wiążą się z tym również określone koszty sądowe. Jest to 5% kwoty, której się domagasz. Dodatkowo, spotkanie z najbliższymi w sądzie może nie być dla Ciebie łatwe. Zostawiam więc tą decyzję Tobie, ale wiedz, że profesjonalistą u boku Twoje szanse są znacznie większe.

W jakiej wysokości mogę żądać zachowku ?

Wartość zachowku nie jest tożsama z wartością spadku, jaką mogłeś otrzymać przy dziedziczeniu ustawowym. Jako uprawniony do zachowku masz prawo do 1/2 wartości udziału, jaki należał Ci się przy dziedziczeniu ustawowym. Jednak jeśli jesteś osobą małoletnią lub niezdolną do pracy, to możesz otrzymać 2/3 udziału.

Obliczając pieniężną wartość Twojego udziału możesz do masy spadku doliczyć darowizny, jakie otrzymali spadkobiercy od spadkodawcy. Nie możesz brać pod uwagę drobnych darowizn oraz darowizn przekazanych przed spadkodawcę wcześniej niż 10 lat przed jego śmiercią. Jeżeli jesteś zstępnym spadkodawcy, czyli dzieckiem lub wnukiem, to do udziału nie możesz doliczyć darowizn dokonanych przed Twoim poczęciem. Natomiast, jeśli jesteś małżonkiem spadkodawcy, to do wartości spadku nie zaliczysz darowizn przekazanych przed zawarciem ślubu.

Jan Nowak po śmierci pozostawił majątek wart 20 tysięcy złotych. Na jedynego spadkobiercę wskazał swoją konkubinę. Przed śmiercią przekazał jej również mieszkanie o wartości 350 tysięcy złotych, a także samochód wart 45 tysięcy złotych. Obu darowizn dokonał na 2 lata przed śmiercią. Syn Jana Nowaka, który nie został włączony do spadku, może domagać się zachowku w oparciu o kwotę: 20 000 zł (spadek) + 350 000 (mieszkanie) + 45 000 (samochód) = 415 000 zł. Syn, który jest jedynakiem, ma 21 lat. Gdyby jego ojciec nie zostawił testamentu, wówczas należałaby się mu cała kwota. W zaistniałej sytuacji przysługuje mu zachowek w wysokości 1/2 x 415 000 zł = 207 500 zł.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty zachowku, co dalej ?

Wielokrotnie w kancelarii adwokackiej mamy do czynienia z klientami, którzy mówią m.in.: „Panie adwokacie, dlaczego mam płacić zachowek siostrze, która nie opiekowała się naszym tatą, a teraz nagle oczekuje pieniędzy? Czy mam się zgodzić?”.

Warto zaznaczyć, że nie jesteś zobowiązany do odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zachowku. Jednak brak odzewu najprawdopodobniej spowoduje, że osoba starająca się o zachowek skieruje całą sprawę do sądu. Raczej nie unikniesz sądu również, kiedy przecząco odpowiesz na wezwanie. Jeśli zdecydujesz się na odpowiedź, to musisz pamiętać, że Twój przeciwnik wykorzysta ten dokument przed sądem w postępowaniu o przyznanie zachowku. Dobrze by było, żeby treść odpowiedzi nie pokrzyżowała Twoich planów na obronę w procesie. Jeśli więc nie czujesz się zobowiązany do zapłaty zachowku to wyjaśnij stanowczo w piśmie, że przedstawione żądanie zachowku jest bezzasadne. Wówczas unikniesz niepotrzebnym komplikacji podczas rozprawy sądowej.

Jako adwokat muszę jednak stwierdzić, że ciężko wygrać z pozwem o zachowek, który w większości przypadków po prostu się należy. Jednak ze względu na treść art. 5 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość uniknięcia zapłaty zachowku lub jego obniżenia, ale jest to wyjątek od reguły.

Czy prawnik może mi pomóc w sprawie o zachowek ?

Sprawy o zachowek wymagają dużego doświadczenia ze strony prawnika oraz odpowiedniej współpracy z klientem. Dobry prawnik udziela wszechstronnej pomocy prawnej swojemu klientowi na każdym etapie sprawy o zachowek. Adwokat pomoże w prowadzeniu negocjacji ze spadkobiercami testamentowymi, a także doradzi w sporządzeniu pozwu o zachowek. Sprawy o zachowek bywają skomplikowane, dlatego warto wziąć pod uwagę odwiedzenie kancelarii adwokackiej. Adwokat odciąży Cię na sali sądowej i zrobi wszystko, aby osiągnąć dla Ciebie jak najlepszy rezultat. W przypadku zachowku nie warto odpuszczać, szansę na wygraną są naprawdę duże.

Jaki jest koszt pomocy prawnika w sprawach o zachowek ?

Pisaliśmy już o cenniku usług adwokackich. Ten najzwyczajniej w świecie nie istnieje. Koszty pomocy adwokata w sprawach o zachowek ustalane są z klientem indywidualnie. Wynagrodzenie prawnika zależy głównie od specyfiki i trudności sprawy. Z reguły jednak wynagrodzenie jest uzależnione od wysokości żądanego zachowku. Dobrą informacją jest to, że zwycięstwo w sprawie, umożliwi Ci najczęściej uzyskanie zwrotu kosztów jakie poniosłeś zatrudniając adwokata.

Pamiętaj: zachowek to Twoje pieniądze, dlatego warto o nie walczyć!

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Chciałbym rozpocząć postępowanie spadkowe po zmarłym bliskim, jak to zrobić ?

Jako prawnicy – adwokaci, mam świadomość, że wiedza dotycząca postępowania spadkowego i dziedziczenia jest w dalszym ciągu bardzo znikoma wśród społeczeństwa. Dlatego śpieszę z objaśnieniem tego problemu.

Postępowanie spadkowe możesz rozpocząć właściwie na dwa sposoby. Pierwszą opcją jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Sąd w trybie nieprocesowym przeprowadzi wówczas postępowanie spadkowe, którego celem będzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Drugą opcją jest osobiste pojawienie się wszystkich spadkobierców u notariusza, w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Opcja sądowa, co nie będzie odkrywcze, wiąże się ze znacznie dłuższym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym bliskim, może wnieść każdy ze spadkobierców. Jeśli to Ty złożysz wniosek, będziesz występował w sądzie jako wnioskodawca. Pozostali spadkobiercy będą uczestnikami postępowania. Przy składaniu wniosku, będziesz musiał dołączyć również jego odpisy, w ilości równej liczbie uczestników postępowania spadkowego. Sąd, kończąc procedurę stwierdzenia nabycia spadku ogłasza postanowienie, w którym ustalone zostaną udziały poszczególnych spadkobierców. Sądu jednak nie interesuje to, jaki majątek wchodzi w skład spadku i nie dokonuje podziału poszczególnych składowych masy spadkowej. Ustalenie masy spadkowej i jej podział następuje w kolejnym postępowaniu, czyli w trakcie sprawy o dział spadku.

Jeśli między spadkobiercami nie wynika spór o podział spadku, warto udać się do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to metoda zdecydowanie szybsza (praktycznie rozwiązuje sprawę podczas jednej wizyty). Postępowanie spadkowe u notariusza zobowiązuje wszystkich spadkobierców o osobiste i jednoczesne stawiennictwo. Akt poświadczenia dziedziczenia ma identyczną moc prawną, jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli jako spadkobierca, będziesz posiadał już wraz z pozostałymi spadkobiercami, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, wówczas można przeprowadzić dział spadku. Gdy wszyscy spadkobiercy zgadzają się na wspólny podział majątku, dział można przeprowadzić umownie. W przeciwnym razie o podziale zadecyduje sąd. Postępowanie o dział spadku odbywa się w trybie nieprocesowym przed sądem spadku. Wniosek o dział spadku powinien obejmować cały spadek.

Czy mogę podzielić majątek bez sprawy sądowej ?

Tak, możesz. Jednak, jak zostało wspomniane wcześniej, takiego podziału można dokonać przy wspólnej zgodzie wszystkich spadkobierców. Stronami umowy o dział spadku muszą być wszyscy współspadkobiercy. Co do zasady, taka umowa może być zawarta w dowolnej formie, chyba że ustawa wymaga inaczej. Zgodnie z prawem spadkowym, szczególną formę umowy należy zachować w przypadku nieruchomości. W tej sytuacji wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Zmarły nie pozostawił testamentu, jak będzie wyglądał podział majątku ?

Często zdarza się, że zmarły nie pozostawia po sobie ostatniej woli. Zazwyczaj wynika to z nagłej śmierci lub choroby. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, wówczas prawa i obowiązki osoby zmarłej przejmują spadkobiercy dziedziczący, zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego.

Zasady dziedziczenia ustawowego możesz znaleźć w zapisach kodeksu cywilnego. Spadkobierców dzieli się na kilka grup. Pozwala to na rozdysponowanie majątkiem również wtedy, gdy zmarły nie posiadał najbliższej rodziny lub gdy jej członkowie nie dożyli rozpoczęcia sprawy. W sprawach dziedziczenia ustawowego warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika, szczególnie jeśli chodzi o kolejność dziedziczenia i podział majątku. W przypadku spornych kwestii, pomoc kancelarii adwokackiej jest niezbędna. Pamiętać trzeba, że w sprawach o podział majątku dochodzi często do podziału nieruchomości. Aby przedstawić swoje żądanie oraz sposób podziału, istotne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji.

Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, zgodnie z kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci zmarłego. Kiedy one nie żyją, wówczas wnuki lub prawnuki oraz małżonek zmarłego.

Jeśli spadkodawca zmarł bezdzietnie, bez ostatniej woli, dziedziczą po nim: małżonek, rodzice, rodzeństwo, a jeśli zmarło to ich dzieci. Kodeks cywilny zakłada oczywiście dalsze dziedziczenie na wypadek, gdyby zmarły nie posiadał już wymienionej rodziny. Jednak takie przypadki są bardzo rzadkie.

Chciałbym unieważnić testament po zmarłym, kiedy mogę to zrobić ?

Zgodnie z art. 945 kodeksu cywilnego, testament jest nieważny, kiedy spadkodawca działał nieświadomie i nie miał swobody w sporządzeniu swojej ostatniej woli. Testament można również unieważnić, kiedy spadkodawca działał pod wpływem błędu oraz groźby.

Jeśli jesteś spadkobiercą, a dowiedziałeś się o jednej z przyczyn unieważnienia testamentu, to masz 3 lata, aby powołać się na tą przyczynę. W innych przypadkach, unieważnienie testamentu traci możliwość po upływie 10 lat od ogłoszenia spadku.

Majątek po zmarłym zawiera długi, co mogę zrobić ?

Spadek po zmarłym nie zawsze musi oznaczać aktywa, ale również pasywa. Nie martw się! Przepisy kodeksu cywilnego w dużym stopniu ograniczają odpowiedzialność za długi Twojego bliskiego. Jeśli jako spadkobierca nie złożysz żadnego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy o tym, że przyjmujesz lub odrzucasz spadek, to wówczas automatycznie dokona się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Jako spadkobierca, odpowiesz za długi zmarłego tylko do wysokości pozostałego po nim spadku.

Czy prawnik może mi pomóc w sprawie o dział spadku ?

Dziedziczenie spadku przez kilka osób powoduje dokonanie jego podziału. Często zdarza się, że między spadkobiercami dochodzi do zawiłych kłótni i sporów. Skutkuje to bardzo długimi i skomplikowanymi postępowaniami. Najgorsze jest to, że spadkobiercy przypominają sobie o swojej należności kilka lat po nabyciu spadku. Powoduje to ogromne trudności dowodowe.

W ostatnim czasie odbywa się również wiele spraw o zachowek. Nie wszyscy członkowie rodziny szanują bowiem decyzję zmarłego. Wielu z nich powołuje się na przewidziane przez kodeks uprawnienia rodziny spadkodawcy. W dodatku, kiedy przychodzi do obliczenia schedy spadkowej, wówczas istnieje konieczność przedstawienia dowodów oraz odpowiednich faktów. W takich zawiłych i skomplikowanych sytuacjach niezbędna okazuje się pomoc adwokata. Jednak w sprawach o dział spadku, to nie zawiłe przepisy i problemy dowodowe są najgorsze, lecz fakt konfrontacji z członkami rodziny. Dobry prawnik, doskonale znający prawo spadkowe, wyjaśni klientowi prawne aspekty sprawy tak, aby ustalić na co może liczyć. Sprawy spadkowe budzą wiele emocji, dlatego celem kancelarii adwokackiej jest zapewnienie spokoju swojemu klientowi. Współpraca jest niezwykle ważna, ale nie można narazić klienta na niepotrzebny stres. Dobry prawnik odciąży Cię na sali sądowej i postara się osiągnąć jak najlepszy rezultat.

Od czego zależy koszt pomocy prawnika w sprawie o dział spadku ?

Jeżeli poruszamy kwestię cennika adwokata w sprawach o dział spadku, to takowy nie istnieje. Opłaty dla prawnika ustalane są indywidualnie z klientem. Nie może istnieć zatem cennik usług, ponieważ prawnik nigdy nie prowadzi dwóch takich samych spraw. Z pewnością duży wpływ na wysokość kosztów pomocy prawnika ma wartość masy spadkowej, od której najczęściej ustalana jest wysokość honorarium.

Ponadto koszty adwokata zależą głównie od jego nakładu i czasu pracy, miejsca prowadzenia sprawy czy jej charakteru i stopnia zawiłości. Nie ulega wątpliwościom, że usługi prawne mają swoją cenę. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu, przed przyjęciem sprawy wnikliwie analizuje dany problem, szacując koszty i oceniając szanse osiągnięcia zakładanego przez klienta rezultatu. Dopiero wtedy następuje informacja o kosztach naszej pomocy, nigdy na odwrót.